Snow Monkeys

snow monkeys nagano

Photo By: Joshua Hawley

Monkeys enjoying the onsen at Jigokudani snow monkey park near Nagano, Japan